Vězenská poradna

Elektronické náramky pro domácí vězně. Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Elektronický monitorovací systém (EMS) – elektronické náramky

Slouží ke sledování odsouzených s uloženým trestem domácího vězení, jestli jsou ve stanoveném čase v určeném obydlí (např. ve svém bytě), to samé platí u obviněných při náhradě vazby. Náramky se používají také při ochraně oběti, kdy je pachateli zakázáno se k ní přiblížit.

EMS také umožňuje u monitorované osoby kontrolovat přítomnost alkoholu v dechu, a to v kteroukoli dobu. Jde o tzv. přiměřenou povinnost, která je monitorované osobě uložena v rámci domácího vězení nebo při povinnosti setrvávat v místě bydliště v rámci podmíněného propuštění, popř. jako povinnost k některému z opatření souvisejícímu s elektronicky kontrolovanou vazbou.

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

Soud může po výkonu poloviny uloženého tretu nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Z toho vyplývá, že žádost může odsouzený podat až po vykonání poloviny trestu odnětí svobody. Navíc musí jít o odsouzení pouze za přečin, nikoliv za zločin.
Přečiny jsou – všechny nedbalostní trestné činy; – ty úmyslné trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující pět let.
Zločiny jsou – všechny trestné činy, které nejsou přečiny (tj. úmyslné trestné činy se sazbou trestu odnětí svobody převyšující pět let); – zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně 10 let.

Možnost využívání elektronických náramků může napomoci navýšit počty kladně vyřízených žádostí v rámci rozhodování soudů o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

POTŘEBUJETE PORADIT? Uvažujete o sepsání této žádosti?

Poradce vás může seznámit se všemi potřebnými informacemi, např. co vše by měl odsouzený splňovat před podáním žádosti z pohledu soudu, tj. právní legislativy; dále jak probíhá domácí vězení (klady a zápory na které je třeba se připravit).

V případě Vašeho zájmu o informace ohledně této problematiky, kontaktujte poradce prostřednictvím formuláře na https://vezenskaporadna.cz/pro-klienty-do-jejichz-zivota…/ Jedná se o placenou poradenskou službu. Do formuláře stručně popište svůj požadavek a poradce vám zašle nabídku cenové kalkulace za službu, kterou požadujete.

Nabízíme také další služby konzultace s poradcem: telefonické poradenství nebo osobní schůzka/y za stanovených podmínek uvedených na www.vezenskaporadna.cz .

Vaše Vězeňská poradna