Vězenská poradna

MIMOŘÁDNÁ PROPAGAČNÍ AKCE Vězeňské poradny – Podpora pro vybrané vězněné osoby a jejich blízké

Pokud vás vybereme ke spolupráci a splníte podmínky propagační akce, tak navýšíme vašemu blízkému ve vězení jeho telefonní kredit finanční částkou 100,-Kč a vy zároveň získáte 50% slevu na služby Vězeňské poradny.

Do propagační akce se můžete přihlásit pouze v případě, že máte zájem s námi spolupracovat nejen vy, ale také váš blízký, který se momentálně nachází ve vězení.

Podmínky akce jsou jednoduché a zvládne je splnit každý ÚPLNÉ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE jsou uvedeny níže pod čarou

                                                                                                               

Propagační akce trvá od 11.05.2021 do 30.06.2021. Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.vezenskaporadna.cz .

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

V čem spočívá spolupráce v této propagační akci? Pokud Vás ke spolupráci vybereme, tak poučíte vašeho blízkého (vězněnou osobu) o spolupráci a zajistíte jeho písemný souhlas, že má zájem se do propagační akce zapojit (tzn. – aktivně rozdá spoluvězňům letáky Vězeňské poradny /cca 10 ks/, které mu zašleme, letáky umístí na společnou nástěnku, bude spoluvězně informovat o činnostech Vězeňské poradny, které jsou uvedeny v propagačním letáku apod.). Vězněné osobě za tuto aktivní činnost dobijeme jeho vězeňský telefonní účet finanční částkou ve výši 100,-Kč a vy získáte 50% slevu na naše poradenské služby. V případě poradenské služby „individuální poradenství dlouhodobější“ také získáte zdarma odbornou knihu Manuál pro vězně aneb Vše, co potřebujete vědět o životě za mřížemi.

Máte zájem o další spolupráci? Již nyní pro vás připravujeme!

                                                                                              

          V případě vašeho dalšího zájmu vám do budoucna můžeme nabídnout případnou další spolupráci, nicméně již nyní vám sdělujeme, že úspěch této další spolupráce se bude odvíjet od zodpovědného přístupu vězněné osoby při propagaci našich letáků ve věznici.

INFORMACE K PROPAGAČNÍ AKCI

Informace pro vás,  pro rodinné příslušníky a osoby blízké:

  1. Do propagační akce se můžete přihlásit pouze v případě, že máte zájem s námi spolupracovat nejen vy, ale také váš blízký, který se momentálně nachází ve vězení. – Zašlete svůj zájem o zařazení do této Propagační akce na email: info@vezenskaporadna.cz – Zašlete nám informaci, že máte zájem se účastnit propagační akce Vězeňské poradny a nezapomeňte napsat název věznice, ve které je váš blízký umístěn včetně informace, zda je odsouzený, obviněný nebo je v detenci. Předmět e-mailu označte názvem: PŘIHLÁŠKA DO PROPAGAČNÍ AKCE.

JAK NAPSAT PŘIHLÁŠKU (e-mail)? Věc: Přihláška do propagační akce Text: Dobrý den, mám zájem se zúčastnit propagační akce Vězeňské poradny. Moje osoba blízká je odsouzený(á) / obviněný(á) / chovanec(chovankyně) (vyberte jednu z možností) a je umístěn(a) ve Věznici /Vazební věznici/ ………… (uveďte název věznice). Závěrem napište Vaše jméno, příjmení a váš kontaktní e-mail.

Prosíme upozorněte nás v případě, že by vězněná osoba byla mladší 18 let, nebo byla nesvéprávná. Pokud budete do akce vybráni, obdržíte e-mail od našeho poradce s informacemi o dalším postupu.

CO BUDE NÁSLEDOVAT DÁL po přihlášení se do akce? 

– Ze všech přihlášených provedeme výběr účastníků, které do propagační akce sami zapojíme. Pokud vybereme vaši rodinu a blízkého, který je v současné době ve vězení, budeme vás o tom informovat do vašeho e-mailu.

– Vybraní účastníci obdrží do svého e-mailu podmínky akce (také formulář k vyplnění + zajistí podpis vězněné osoby o souhlasu spolupráce) a také obdrží nabídku další případné spolupráce.

– Dále podepsaný formulář zašlete e-mailem zpět (naskenovaný – je to zdarma, ale můžete jej také poslat jako listovní zásilku poštou na naši adresu).

– Vybrané rodině (popř. další osobě), která bude do akce zapojena, nabízí Vězeňská poradna své služby s 50 % slevou na dobu od začátku akce tj. 11.05.2021 až do 31.08.2021. Využijte rady odborníka na současné vězeňství, který klade důraz na ten nejlepší výsledek pro klienta, v souladu s legislativou. Poradíme vám s vaším vězeňským problémem. Nebo jen využijte 50 % slevu naši seznamku.

– Vybrané vězněné osobě zašleme: poštou naše letáky /cca 10ks/, aby je mohl rozdat známým ve věznicí, umístil je na nástěnku apod. na její osobní telefonní účet finanční částku 100,- Kč.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ÚPLNÉ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE

internetových stránek www.vezenskaporadna.cz

 Podpora pro vybrané vězněné osoby a jejich blízké 

Odesláním vaší žádosti o zařazení do propagační akce na e-mail info@vezenskaporadna.cz potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky pořadatele a organizátora (viz čl. II.) níže uvedené propagační akce, že jsou vám srozumitelné, že s nimi souhlasíte a zároveň že splníte veškeré stanovené požadavky.

 

I.              NÁZEV PROPAGAČNÍ AKCE

Podpora pro vybrané vězněné osoby a jejich blízké (dále jen Propagační akce“)

II.            POŘADATEL A ORGANIZÁTOR PROPAGAČNÍ AKCE

Mgr. Luděk Nikl, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 61225797, podnikatel zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném MÚ Praha 7, pod sp. zn. SZ MČ P7 162501/2020 (dále jen „Poradce“), pořádá propagační akci internetových stránek www.vezenskaporadna.cz (dále jen „Vězeňská poradna“), a to za níže stanovených podmínek.

 

III.          OBECNÉ UJEDNÁNÍ

       A) Poradce zašle finanční částku 100,- Kč, slovy stokorunčeských (dále jen „Odměna“)
na osobní telefonní účet Poradcem vybrané vězněné osobě, a to na základě písemné žádostí zájemce o účasti v Propagační akci (dále jen „Žádost“), vše uvedené za splnění podmínek vymezených v následujících ustanoveních (článcích). Výběr zájemce a vězněné osoby a jejich zařazení do Propagační akce provádí pouze Poradce a tento výběr nelze nikterak ovlivnit ani se jej jakýmkoliv způsobem domáhat. Poradce si tímto vyhrazuje právo výběru účastníka(ů) na Propagační akci.

   B) Vybrané rodině nebo blízkému vězněné osoby (dále jen „Účastník“), která bude do Propagační akce Poradcem zapojena, poskytne Poradce své poradenské služby s 50 % slevou pouze na stanovenou dobu, a to od začátku akce tj. 11.05.2021 až do 31.08.2021. V rámci získání této 50% slevy nebude možné při využití poradenských služeb získat zdarma od Poradce knihu Manuál pro vězně aneb Vše, co potřebujete vědět o životě za mřížemi. Pouze v případě využití ze strany Účastníka poradenské služby „individuální poradenství dlouhodobější“ mu Poradce poskytne zdarma odbornou knihu Manuál pro vězně aneb Vše, co potřebujete vědět o životě za mřížemi (tzn., že při využití jiné služby, uvedené na internetových stránkách Vězeňské poradny, není možné získat zdarma uvedenou knihu v rámci Propagační akce).

 

IV.          DOBA TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE

Propagační akce trvá od 11.05.2021 do 30.06.2021. Poradce je oprávněn Propagační akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti Poradce informuje prostřednictvím svých internetových stránek www.vezenskaporadna.cz.

 

V.            KDO MŮŽE BÝT ÚČASTNÍKEM (způsobilost)

Propagační akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovené podmínky Propagační akce – zejména písemně požádá o účast v Propagační akci prostřednictvím e-mailu info@vezenskaporadna.cz a zároveň uvede kde je momentálně její blízká vězněná osoba umístěna, zda se jedná o osobu ve výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, včetně názvu věznice. Účastníkem se tato osoba stává v případě, že bude Poradcem do Propagační akce vybrána (viz čl. VI.). Účastníkem se rovněž stává vybraná vězněná osoba Poradcem, která je starší 18 let, a to za zde níže uvedených podmínek, zejména s jejím písemným souhlasem. Vězněnou osobu starší 15 let a mladší 18 let může Poradce do Propagační akce zapojit v souladu se zákonnými podmínkami, zejména s písemným souhlasem zákonného zástupce této vězněné osoby.

 

VI.          VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

   A) Poradce sám vybere Účastníky Propagační akce a jimi doporučené vězněné osoby, kteří budou do Propagační akce zapojeni. Jiná osoba, než vybraná Poradcem není Účastníkem. Poradce vybere Účastníky na základě jejich e-mailové žádosti zaslané na elektronickou adresu info@vezenskaporadna.cz .

    B) Poradce zašle pouze vybraným Účastníkům email s informací o dalším postupu. Účastník obdrží zpět od Poradce e-mail s přílohou formuláře (dále jen „Formulář“) k vyplnění a vlastnoručnímu podepsání. Formulář bude obsahovat konkrétní podmínky spolupráce, souhlas Účastníka a také vězněné osoby ke spolupráci ve formě žádosti o spolupráci, včetně doručovacích a dalších potřebných údajů o vězněné osobě (zejména datum narození a číslo telefonního osobního účtu). Souhlas vězněné osoby musí být identický, podepsán pouze vězněnou osobou a nelze jej podepsat v zastoupení.

   C) Poradce není povinen odůvodňovat klientům své rozhodnutí, zda byli vybráni do Propagační akce či nikoliv.

 

VII.        SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKŮ

    A) Vybraný Účastník zajistí na své náklady tisk Formuláře a jeho úplné vyplnění, včetně vlastnoručních podpisů. Účastník (viz čl. III.B) zašle Poradci na své náklady e-mail na elektronickou adresu info@vezenskaporadna.cz spolu s naskenovaným Formulářem (viz čl. VI.B) v příloze ve formátu PDF. Tento Formulář může klient také zaslat Poradci na jeho adresu uvedenou výše (viz čl. II.) v písemné podobě formou korespondence na své náklady poštovní doručovatelskou službou. Za správnost vyplnění Formuláře a jeho zaslání ve výše stanoveném formátu Poradci zodpovídá Účastník. Poradce nenese žádnou odpovědnost za chybně vyplněný Formulář.

    B) Poradce po splnění pokynů v předchozím čl. VII.A), zašle poštovní obálku vězněné osobě do věznice s vloženými Propagačními letáky, a to na žádost klienta dle Formuláře. Poštovní obálka může obsahovat i další informace.

     C) Aktivní činnost vězněné osoby:

Vězněná osoba po obdržení korespondence (viz čl. VII.B) tyto propagační letáky zejména rozdá ve věznici svým známým spoluvězňům, dle možností věznice je umístí na společnou nástěnku nebo nástěnky a podobným způsobem informuje další odsouzené o činnostech Vězeňské poradny, které jsou uvedeny v propagačním letáku.

 

 

VIII.     ODMĚNA

   A) Po splnění výše uvedených podmínek Poradce zajistí vězněné osobě (dle ustanovení VII.3.) navýšení telefonního kreditu ve výši 100,-Kč (slovy jednostokorunčeských). Dané navýšení Poradce uskuteční na číslo telefonního kreditu uvedené vězněnou osobou ve Formuláři, a to zpravidla do 15 pracovních dnů od zaslání propagační letáků Poradcem vězněné osobě do věznice. V případě, že Poradcem zaslaná korespondence nebude v této lhůtě vězněné osobě z jakéhokoliv důvodu doručena, nebo se tato korespondence vrátí zpět odesílateli (tj. Poradci), nebude Poradcem telefonní kredit vězněné osobě nikterak navýšen.

UPOZORŇUJEME, že celkový telefonní kredit vězněné osoby nesmí v době dobíjení Poradcem překročit částku 2000 Kč a pokud by k této skutečnosti došlo, nebude Poradcem telefonní kredit vězněné osobě nikterak navýšen.

UPOZORŇUJEME, že dobití telefonního kreditu vězněné osobě ve výši 100,-Kč bude ze strany společnosti zajišťující telefonní hovory ve věznicích zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby; (Vysvětlení: zpracování platby menší než 500 Kč je běžně zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby).

     B) Po splnění výše uvedených podmínek Poradce poskytne vybrané rodině, která bude do akce zapojena, své služby s 50 % slevou, v délce trvání platnosti této slevy, tj. od začátku akce 10.05.2021 do 31.08.2021 (více viz čl. III.B).

 

 

IX.          ODPOVĚDNOST

Poradce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením, které vznikly poté, co ji předal k dodání doručovateli. S výjimkou zákonů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Poradce nenese žádnou odpovědnost za vhodnost Odměny (viz čl. VIII) na jakýkoliv účel nebo za jakékoliv škody způsobené Propagační akcí nebo Odměnou.

 

X.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poradce bude jednat v pozici správce osobních údajů týkajících se Propagační akce a osobní údaje bude uchovávat a zpracovávat (manuálně nebo elektronicky) v níže vymezeném rozsahu: A) Jméno, příjmení, titul, doručovací adresa bydliště, elektronická e-mailová adresa a telefonní číslo, B) úplná adresa vězněné osoby s uvedením věznice včetně jejího data narození (tj. běžně používané osobní údaje vězněné osoby při zasílání korespondence spolu s adresou věznice, aby byla korespondence vězněné osobě doručena), zařazení vězněné osoby k jejímu výkonu ve věznici (tj. výkon trestu odnětí svobody, vazby nebo zabezpečovací detence) , číslo telefonního účtu vězněné osoby (tj. kód, kterým se vězeň přihlašuje k telefonnímu přístroji – toto číslo bude použito jako variabilní symbol při dobití kreditu převodem na bankovní účet). Kromě osobních údajů bude Poradce zpracovávat také obecný údaj, kterým je bankovní účet společnosti poskytující telefonní služby ve věznicích.

Poradce výše uvedené osobní údaje uvedené pod písmenem:

     A) bude zpracovávat za účelem identifikace účastníků Propagační akce a také k jejich způsobilosti ve vztahu k Propagační akci (viz čl. V.). Z hlediska právního důvodu se jedná o plnění Propagační akce a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních dokladů a pro evidenci plnění a tyto údaje budou Poradcem zpracovávány po dobu 10 let (popř. po dobu vyplývající ze zákonů);

   A) bude v případě smluvního vztahu mezi Poradcem a Účastníkem  tyto údaje zpracovávat minimálně po dobu trvání tohoto vztahu a dalších 10 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu.

   A) bude zpracovávat pro marketingové účely, např. sdělení informací o nově službě či produktu, za účelem zasílání obchodních sdělení souvisejících s činností služeb uvedených na internetových stránkách Vězeňské poradny nebo souvisejících marketingových činností Poradce apod., kdy právním důvodem je oprávněný zájem Poradce na rozvíjení své poradenské a obchodní činnosti a tyto údaje budou Poradcem zpracovány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu, nejdéle však po dobu 3 let; přičemž osobní údaje charakteru “datum narození” budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu;

   A) a B) neposkytne dalším osobám, ani je nezveřejní, přičemž vězněná osoba tyto údaje poskytuje se svým souhlasem písemně, zejména vlastnoručním podpisem ve Formuláři, a to prostřednictvím své osoby blízké. Právním důvodem je plnění Propagační akce a tyto údaje budou Poradcem zpracovány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Poradce je oprávněn, při slnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, si vyžádat souhlas konkrétní osoby za účelem předávání osobních údajů svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž informace o zpřístupnění poskytne na požádání.

 

V souladu s právními předpisy mají účastníci Propagační akce právo:

– požadovat na Poradci přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu nebo výmaz (tj. kdykoliv vzít souhlas se zpracováním zpět písemně na adresu Poradce nebo elektronicky emailem, a to viz výše),

– požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu, tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popř. požadovat omezení zpracování,

– podat námitku proti zpracování nebo požadovat omezení zpracování pro účely přímého marketingu; v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tento účel zpracovány,

– výše uvedené požadavky zaslat na e-mailovou adresu Poradce info@vezenskaporadna.cz nebo v listinné podobě na adresu sídla Poradce uvedenou výše,

– obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoliv žádostí nebo stížností ve věci ochrany osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

XI.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Žadatel o účast nebo Účastník této Propagační akce nemá nárok na kompenzaci jakékoliv povahy v souvislosti s Propagační akcí.

Poradce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Propagační akce včetně doby jejího trvání nebo Propagační akci kdykoliv přerušit či ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách www.vezenskaporadna.cz . Pokud bude mít Poradce jakékoliv podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka, vězněné osoby nebo jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být Účastník nebo vězněná osoba z Propagační akce vyloučen bez náhrady a bez možnosti odvolání.

Účast v Propagační akci ani odměnu uvedenou v čl. VIII. nelze vymáhat soudní cestou.

Poradce má právo kdykoliv jednostranně změnit podmínky této Propagační akce nebo ji zrušit, to vše bez udání důvodů.

 

Odesláním vaší žádosti o zařazení do propagační akce na e-mail info@vezenskaporadna.cz potvrzujete, že jste si přečetli výše uvedené podmínky Pořadatele k uvedené Propagační akci, že jsou vám srozumitelné, že s nimi souhlasíte a zároveň že splníte veškeré výše stanovené požadavky.

 

V Praze, dne 11.05.2021