Vězenská poradna

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Udělujete tímto souhlas správci a provozovateli webových stránek www.vezenskaporadna.cz (dále jen „webová stránka“) osobě samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) Mgr. Luďkovi Niklovi se sídlem Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 61225797, zapsané v živ. rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7, sp. značka SZ MČ P7 162501/2020 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • vámi uvedená doručovací adresa, nebo adresa pobytu či trvalého pobytu (dále jen „adresa“)
 • IČ, DIČ
 • Uvedete-li rodné číslo (nebo pokud zašlete foto, video) které správce nevyžaduje, bude tento údaj neprodleně smazán a nebude správcem evidován,
 • Cookies

Poznámka k údaji-IP adresa

Webové stránky neevidují údaj IP adresu, ze které bylo kontaktování či objednávka uskutečněny. Důvodem je, že ze samotné IP adresy nelze, bez dodatečných informací, dovodit, kdo je uživatelem zařízení, které se prostřednictvím této adresy připojuje do sítě. Přičemž Správce nedisponuje dalšími informacemi o uživateli, jenž navštívil webové stránky bez další aktivity na těchto stránkách (např. vyplnění formuláře).

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce zpracovává zejména osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vašeho požadavku. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Účelem zpracování osobních údajů je 1. vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či požadavku na uzavření objednávky a plnění smlouvy; 2. zasílání obchodních sdělení a činění daslších marketingových aktivit Správce a jeho partnerů.
 • Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

4. ÚČEL A DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 • Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo, e-mail, popř. IČO a DIČ je možné Správcem zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vedení databáze klientů správcem, za účelem vyřízení vámi zadaných kontaktních formulářů nebo objednávky (viz bod č. 4); (tj. pro administraci webu – evidence vyplněných kontaktních formulářů a objednávek, dále zpravidla pro vyplnění faktury, kontaktování vás prostřednictvím telefonního hovoru, elektronické pošty, nebo pokud o to požádáte, tak písemně na vámi uvedenou adresu) nebo pro vyřízení případné další služby nabízené Správcem a také pro archivaci vyplývající ze zákonných povinností (zpravidla archivace faktur a obchodních smluv, případně jiných smluv uzavřených s klientem).
 • Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány pro:
 1. marketingové účely (např. sdělení informací o nové službě či produktu) nejdéle po dobu 3 let,
 2. pro účely plnění smlouvy – po dobu poskytnutí plnění vyplývající ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 3. pro evidenci plnění – po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.
 • Archivaci osobních údajů provádí Správce, vždy na základě vámi uvedených změn. Smazání osobních údajů zajistí Správce ve shora uvedených případech (po uplynutí doby) nebo na vaše vyžádání (vyžádání fyzické osoby).

5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJE EMAIL NA VAŠI ŽÁDOST

 • Pokud po Správci požadujete, aby na svých webových stránkách zveřejnil vámi uvedenou přezdívku a email, výslovně souhlasíte s takovýmto zveřejněním. Správce tyto údaje na svých webových stránkách zveřejňuje pouze po dobu 6 měsíců od jejich zveřejnění, a to za účelem podpory svým klientům dát o sobě vědět dalším návštěvníkům webových stránek.

Přezdívka není osobní údaj a znamená jiné, zpravidla smyšlené jméno, které je odlišné od vašeho jména či příjmení.

6. ONLINE FORMULÁŘE

Jedná se o evidenci vyplněných dat do formulářů a kolonek v rámci nabízených služeb Správcem, např. zadaná poptávka v menu webových stránek Naše služby. Data jsou zpracovávána na základě plnění smlouvy s cílem poskytnutí požadované služby či zboží, v míře a rozsahu definované každou z nich. Vždy však v souladu se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve smluvních podmínkách a v této informaci o zásadách zpracování osobních údajů, dojde-li v rámci služby k jejich sběru. Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Odesláním formuláře nebo objednávky je Správcem považováno za Vámi udělený přímý souhlas s poskytovanou službou Správcem. Nad rámec služeb, které pro vás Správce poskytuje, má možnost s vámi navázat bližší kontakt (např. zasíláním marketingových a obchodních či reklamních sdělení, případně aktualizaci služeb). Vždy však v podobě souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Veškeré fyzické dokumenty jsou uzamčené ve skříni Správce.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem elektronickým nebo písemným, a to v případech uvedených pod bodem č. 2, 3 a 4, zejména pro archivaci faktur, obchodních smluv, případně jiných smluv uzavřených s klientem a pod bodem č. 8.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB MLADŠÍCH 16 LET

U dětí a osob do 16 let věku musí být souhlas se zpracováním osobních údajů udělen jejich zákonnými zástupci (zpravidla rodiči). Poskytnutí tohoto souhlasu je možné provést zasláním emailu Správci, tj. písemně elektronickou poštou na adresu info@vezenskaporadna.cz nebo doručením v listinné podobě na adresu Správce.

9. COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě těchto webových stránek ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o vámi provedených úkonech na webu.

Jakým způsobem udělujete souhlas s používáním cookies a jak je možné jej odvolat

Ve spodní části webových stránek se při vaší návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která Vás informujete o tom, že používáme soubory cookies (tzn., že je webové stránky používají). Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení těchto webových stránek, Správce to považuje za váš souhlas s využíváním cookies souborů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies souborů pro webové stránky vezenskaporadna.cz.

Proč a jaké cookies používáme

Nezbytné cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující nezbytné soubory cookies, nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb a k ukládání dat důležitých pro správné fungování webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Jedná se o cookies z webových stránek www.vezenskaporadna.cz. Expirace cookies: do uzavření okna prohlížeče.

CookiesÚčel
externaFontsLoadedPomáhá s načítáním fontů
NOCHACHEPomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSIDSlouží k identifikaci přihlášení
previousURLUkládá předchozí navštívenou stránku
referalPomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceidInterní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_idInterní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
GDPR (tzv. CookiesOK)Souhlas s použitím cookies

Ostatní-analytické a marketingové cookies:

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Tyto cookies jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu má Správce možnost sledovat, o co projevují uživatelé (např. klienti, zákazníci) zájem a zlepšovat své služby. Expirace je po dobu trvání relace/sezení, pokud není u účelu cookis výslovně uvedeno jinak.

Cookies Účel 
Google AnalyticsPomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu. Expirace: 12 měsíců. 
PHPSESSID

Pomáhá zpříjemnit nákup uložením informací o aktuální relaci /sezení  identifikace přihlášení, zapamatování nastavených voleb, zboží v košíku  v rámci relace)

 

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 2. příjemci osobních údajů, tj. osoby podílející se na dodání služby či zboží (zejména pracovníci Zásilkovny, nebo České pošty apod.), fakturaci, realizaci plateb a dalších služeb na základě smlouvy, dále podílející se na prodeji produktů a služeb, či zajišťující provozování webových stránek nebo provozování marketingové služby.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo ČR) nebo Mezinárodní organizaci.

 11. VAŠE PRÁVA

Vezměte, prosím, na vědomí, že za podmínek stanovených Nařízením máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, tj. odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Správce uvedenou pod bodem č. 1, nebo elektronicky na email Správce info@vezenskaporadna.cz;
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů (dle čl. 15 Nařízení);
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování (č. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení);
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů (dle čl. 17 Nařízení);
 • vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 Nařízení);
 • na přenositelnost údajů (např. při automatizovaném zpracování objednávky zboží);
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas udělujete následujícími způsoby.

Odesláním objednávky, uzavřením smlouvy, nebo zadáním poptávky pomocí internetového formuláře nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Pokud dál po prvotním zobrazení používáte webové stránky, Správce předpokládá, že s těmito zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. Tyto zásady je možné zobrazit kliknutím na odkaz označený „GDPR“, který je zobrazen v liště dole již při prvotním zobrazení webových stránek. Vedle označení „GDPR“ označen nápis „Souhlasím“, který slouží pro kliknutí k vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu Správci, tj. písemně elektronickou poštou na adresu info@vezenskaporadna.cz (viz níže příloha č. 1).

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.6.2020

_________

Příloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ZRUŠENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno:

Příjmení:

Název společnosti:

Adresa:

E-mail:

Telefonní číslo:

IČO:

DIČ:

Věc: Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odvolávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, které k mojí osobě zpracovává Správce webových stránek www.vezenskaporadna.cz, kterým je osoba samostatně výdělečně činná Mgr. Luděk Nikl se sídlem Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 61225797, zapsaný v živ. rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7, sp. značka SZ MČ P7 162501/2020

Současně žádám o ukončení zpracování těchto mých osobních údajů a provedení jejich výmazu. Současně Vás žádám o potvrzení přijetí mé žádosti a jejího akceptování. Jedná se o tyto údaje:

Sepsáno dne:

Děkuji

……………………………………………………………………………….

(Váš vlastnoruční podpis, pokud zasíláte odvolání v písemné formě.)