Vězenská poradna

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(pro www.vezenskaporadna.cz)

_______________

Mgr. Luděk Nikl

se sídlem Jankovcova 1535/2a, 170 00, Praha 7 – Holešovice

identifikační číslo: 61225797

zapsaný v živ. rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7, sp. značka SZ MČ P7 162501/2020

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby samostatně výdělečně činné: Mgr. Luděk Nikl (dle výše uvedených údajů); (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
   (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
   (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu pro nabídku služeb a zboží prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vezenskaporadna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní webových stránek“). Obchodní podmínky upravují informace o nabídce služeb nebo zboží (dále jen „zboží“, pokud není výslovně uvedeno a konkretizováno jinak).

Kontakt na prodávajícího:

 • e-mail: info@vezenskaporadna.cz
 • tel. č.: +420775089111
 • bankovní spojení: mBank S.A.
 • č. účtu: 670100-2216746660/6210 (variabilní symbol uvádějte č. objednávky)
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • KUPUJÍCÍ
  • Kupující je každý návštěvník webové stránky nebo webového rozhraní webových stránek prodávajícího, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel.
  • Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).
  • Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že je kupujícím podnikatel, tento má možnost požádat prodávajícího o případnou úpravu obchodních podmínek, a to vždy ještě před realizací koupě, např. ve věci žádosti o získání nabídky množstevní slevy apod.
 1. NABÍDKA SLUŽEB A ZBOŽÍ
  • Služby a zboží nabízené prostřednictvím webového rozhraní webových stránek je nabídkou služeb a zboží, která má pouze informativní charakter.
 1. FORMULÁŘE, OBJEDNÁVKA
  • Na webové stránce nelze provést registraci ze strany kupujícího, kde by kupující měl možnost přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Webové rozhraní webových stránek umožňuje, aby kupující prováděl objednávání služeb nebo zboží bez registrace přímo z webového rozhraní webových stránek.
  • Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené ve formuláři nebo formulářích, jenž byly zaslány prostřednictvím webové stránky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen oznámit na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vezenskaporadna.cz (nejdéle však do 24 hodin od zjištění změny jednotlivého údaje). Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Na webových stránkách včetně jejich webového rozhraní webových stránek není možné zřídit uživatelský účet. V případě, že kupující odešle formulář za účelem zveřejnění jeho obsahu na svou žádost jako sdělení nebo podání (dále jen „sdělení“) na webových stránkách, kupující souhlasí se zveřejněním tohoto obsahu včetně všech údajů, a to i osobních (tzn. přezdívka a zadaný text s kontaktem na kupujícího –pouze e-mail). Prodávající umožňuje kupujícímu takto zveřejnit pouze tyto údaje včetně osobních:

– kupujícím uvedená přezdívka;

– v obsahu sdělení kupujícím uvedené jméno, příjmení (je možné uvádět přezdívku);

– v obsahu sdělení kupujícím uvedený e.-mail.

 • Prodávající může zrušit objednávku zaslanou kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že webové stránky včetně jejich webového rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, či v době úpravy obsahu webového rozhraní webových stránek.
 • Prodávající umožňuje kupujícímu na jeho žádost provést zveřejnění obsahu zaslaného sdělení kupujícím na webovém rozhraní webových stránek, a to pouze v sekci „Blog“ dle výběru kupujícího v podmenu Blogu „Hledám osobu s konkrétním problémem, chci se kontaktovat“ nebo „Vaše vzkazy, poznatky, komentáře“.
 • Zadané údaje do kolonek formuláře (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) slouží pro potřeby prodávajícího k vyřízení vaší objednávky nebo k vyřízení návrhu na objednávku. Obsah sdělení bude vždy prodávajícím zrevidován, aby neobsahoval nevhodné výrazy, zejména vulgarismy, urážky, apod. Po jeho schválení dojde ke zveřejnění sdělení, které bude obsahovat pouze uvedenou přezdívku kupujícím a vlastní text sdělení. V případě, že kupující bude požadovat zveřejnění dalších kontaktních údajů ve svém sdělení, lze uvést pouze kupujícím zřízený a jím používaný e-mail. Tyto údaje kupující sám zapracuje do textu svého sdělení. Zároveň kupující souhlasí s tím, že kdokoliv z návštěvníků webových stránek jej prostřednictvím těchto údajů má možnost kontaktovat. Kupující tyto údaje poskytujete zcela dobrovolně a ze své vlastní vůle za účelem, aby návštěvníci webových stránek jej měli možnost kontaktovat.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na možnost kontaktovat kupujícího telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), z důvodu konzultace či ověření jím požadovaných informací včetně uvedených údajů.
 • V případě, že objednávka týkající se umístění sdělení na Blog obsahuje informace vhodnější pro její umístění do jiné služby Blogu, než bylo v objednávce uvedeno, prodávající rozhodne o změně objednávky a kupující je o této změně informován na jím uvedený email v objednávce. Kupující má možnost objednávku zrušit do 3 dnů od obdržení informace o změně objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit sdělení kupujícího na webovém rozhraní webových stránek i v případě splnění všech požadavků (viz výše).
 • V případě nezveřejnění sdělení vrátí prodávající již uhrazenou celkovou finanční částku kupujícímu, a to bankovním převodem zpět na účet kupujícího co nejdříve, nejdéle však ve lhůtě do 14 dnů po připsání platby na účet prodávajícího.
 • Pokud prodávající rozhodne o zveřejnění sdělení kupujícího, tak jej zveřejní na webovém rozhraní webových stránek v sekci „Blog“ nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od uhrazení poplatku (tzn. finanční částky zaslané bankovním převodem prodávajícímu) ze strany kupujícího a připsání tohoto poplatku na účet prodávajícího. Tato lhůta se počítá od doby připsání poplatku na účet prodávajícího.
 • Prodávající umožní kupujícímu zrušit svou objednávku ve lhůtě před zveřejněním objednávky. Lhůta se počítá od zaslání formuláře prodávajícímu, do doby, než bude obsah formuláře zveřejněn na webovém rozhraní webových stránek.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, ZPŮSOB DOPRAVY
  • Veškerá prezentace nabízených služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní webových stránek je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Samotná nabídka zboží se rovněž, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží a služeb.
  • Webové rozhraní webových stránek obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jednotlivých služeb – kromě těch služeb, kde se uvádí, že „kalkulace ceny vám bude zaslána“. V takových případech se jedná o služby, u kterých není možné předem přesně stanovit konkrétní cenu z důvodu odlišnosti problematiky a obtížnosti při jejím řešení, a tudíž se jedná o pouhou výzvu k podání nabídky. Z tohoto důvodu prodávající nabídne kupujícímu konečnou cenu až po zpracování její kalkulace a v těchto případech není možné uzavřít kupní smlouvu před stanovením kalkulace ceny prodávajícím.
  • Ceny u služeb a zboží jsou uvedeny a označeny slovy „neplátce DPH“, kdy prodávající není plátce daně z přidané hodnoty (tzn. DPH). Ceny jsou označeny se všemi souvisejícími poplatky. Pokud jsou u ceny zboží uvedena slova „poštovné zdarma“, znamená to, že kupující nehradí poštovné zaslaného zboží prodávajícím.
  • Prodávající doručuje zboží pouze v rámci území České republiky. Jiné doručení zboží formulář pro objednání neumožňuje. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Nabízené služby, kde je nutné předem kontaktovat prodávající prostřednictvím formuláře a u nichž není uvedena konkrétní cena, jsou služby, kde prodávající až na základě přijatého formuláře provede kalkulaci ceny a kupujícího informuje prostřednictvím elektronické pošty (email). V takovém případě budou kupujícímu sděleny tyto skutečnosti v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel – kupující učiní závaznou nabídku. Při odeslání formuláře, jakožto požadavku o informace na tyto služby berete na vědomí, že se jedná pouze o žádost o získání dalších informací, nikoliv o objednávku takto nabízené služby.
  • Webové rozhraní webových stránek (nabídka zboží) obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedené ve webovém rozhraní webových stránek slovy „poštovné“, a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Do jiných zemí prodávající zboží nedodává.
  • Objednávkový formulář pro služby se skládá z uvedením informací o službě a tabulky určené k jejímu vyplnění.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní webových stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní webových stránek),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka zboží“).
  • Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový kontaktní formulář ve webovém rozhraní webových stránek. Tento formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávané službě (objednávanou službu kupující odešle prostřednictvím kontaktního formuláře kliknutím na označení pod formulářem „Požádat o nabídku“ ve webovém rozhraní webových stránek,
   • informace o zaslání údajů o požadovaném způsobu vyřízení objednávané služby, o nutnosti zaslání kalkulace ceny kupujícímu ze strany prodávajícího spojené s vyřízením objednávky a
   • v případech telefonického poradenství a služeb uvedených ve webovém rozhraní webových stránek „Podpora kontaktu mezi klienty“ se jedná o informace o způsobu úhrady kupní ceny za službu, údaje o požadovaném způsobu vyřízení objednávané služby a informace o nákladech spojených s vyřízením služby (dále společně jen jako „objednávka služby“).
  • Ve formulářích vyplňujete zejména tyto údaje a informace:
 • Jméno, příjmení, popř. přezdívku,
 • Adresa, e-mail, telefonní číslo (telefon)
 • Požadované množství (pouze u zboží)
 • Druh služby pokud je možnost výběru
 • Zpráva kupujícího
  • Objednání zboží nebo služby
   • Objednávku zboží může kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (pokud není stanoveno prodávajícím) a způsobu platby (vždy bankovním převodem na účet prodávajícího) kupující potvrdí svou objednávku zboží, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující souhlasí s využíváním dopravy prostřednictvím služeb Zásilkovny nebo České pošty (nebo pokud je stanoven jiným dopravce prodávajícím).
   • Před zasláním objednávky Objednávku zboží odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zboží (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   • Objednávku služby může kupující vytvořit pomocí objednávkového kontaktního formuláře na webových stránkách. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere druh služby, o kterou má zájem. Po vyplnění a odeslání formuláře kupující potvrdí svou žádost o nabídku objednávky, která mu bude následně prodejcem elektronicky zaslána na email kupujícího k potvrzení. Kupující potvrzením této nabídky na email prodávajícího čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Dále kupující obdrží potvrzující e-mail od prodávajícího o přijetí objednávky služby s žádostí o způsobu uhrazení stanovené platby. Prodávající zpravidla stanoví způsob platby bankovním převodem. Kupující má právo požádat prodávajícího o jiný způsob platby, v takovém případě prodávající není povinen žádosti kupujícího vyhovět.
   • Před zasláním objednávky služby prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky služby kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do kontaktního formuláře služby, v rámci žádosti o objednávku.
 • Objednávku služby odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Požádat o nabídku“. Údaje uvedené v kontaktním formuláři pro služby jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky služby toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky služby a objednávky zboží (množství zboží, druh služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu či poskytnutí služby) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně či telefonicky).
  • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky služby nebo objednávky zboží (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na případný tisk např. faktury apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA SLUŽBY, ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu služby nebo zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2216746660/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a s provedením služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno následující ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží, nebo provedení služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • V případě dohodnuté platby v hotovosti, či v případě dohodnuté platby na dobírku mezi prodávajícím a kupujícím, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Případné předání propagujícího materiálu (např. kniha) prodávajícím předaného kupujícímu, nelze tento materiál reklamovat, či za něj požadovat finanční částku či jinou náhradu, např. služby, zboží apod.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, pokud není zákonem nebo dalšími obecně závaznými předpisy stanovena výjimka.
 1. PODMÍNKY PRO OBDRŽENÍ PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU
  • Prodávající poskytuje kupujícímu k vybraným službám propagační materiál, kterým je zpravidla kniha Manuál pro vězně, aneb vše, co potřebujete vědět o životě za mřížemi (dále jen „propagační materiál“). Tyto informace jsou prodávajícím uvedeny u vybraných služeb ve webovém rozhraní webových stránek. Kupující propagační materiál obdrží pouze v případě uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, a to ke dni, kdy je tato informace aktuálně zveřejněna na webovém rozhraní webových stránek.
  • Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, propagační materiál:
 • nelze použít na nákup dalších propagačních materiálů, zboží, nebo služeb;
 • nelze vyměnit za službu nebo zboží ani za její finanční hodnotu;
 • propagační materiál nelze reklamovat;
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného zrušení služby nebo vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, má prodávající nárok na vrácení nepoškozeného propagačního materiálu, v případě, že je materiál poškozený, na částečnou kompenzaci dle poškození, nebo plnou finanční úhradu, kdy poškození materiálu posoudí jakožto určí tuto cenu prodávající.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • A) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel – kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • B) Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě 7.A) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vezenskaporadna.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7.B) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7.B) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Za prokázání se považuje takový doklad, který umožňuje prodávajícímu si tuto skutečnost fakticky ověřit, a to bez vynaložení dalších finančních nákladů ze strany prodávajícího.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím nebo službou poskytnut kupujícímu propagační materiál, je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá kupní smlouva ohledně takového propagačního materiálu účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý propagační materiál.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • A) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  • Ustanovení uvedená v čl. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na předem dohodnutém místě mezi prodávajícím a kupujícím zpravidla v územní části Praha 6 – Dejvice nebo Praha 7 – Holešovice, telefonicky na čísle 775 089 111 či elektronickou poštou na adrese info@vezenskaporadna.cz.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 9 A) obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 
  • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vezenskaporadna.cz.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí, že neprodleně vyrozumí prodávajícího o skutečnosti, že by zveřejněním osobních údajů prostřednictvím svých služeb porušil některé ze zákonných povinností. Kupující zejména prodejce vyrozumí, pokud budete žádat zveřejnění e-mailu prostřednictvím služby webových stránek, a to v případech uvedených v ustanovení § 8b odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (část týkající se ochrany poškozených), a to ještě v době před objednáním služby uvedené na webových stránkách www.vezenskaporadna.cz (kontakt na prodejce viz bod č. 1). V takovém případě kupující souhlasí, že prodejce neumožní zveřejnění osobních údajů, aby tak zabránil možnosti zjištění totožnosti poškozeného. Znění výše uvedeného ustanovení § 8b odst. 2 trestního řádu: „Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let, ani žádnou informaci, nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.“
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat (viz příloha č. 1 Ochrana osobních údajů-GDPR-www.vezenskaporadna.cz).
 1. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním nabídek, upozornění týkajících se zejména poskytovaných služeb prodejcem.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (viz níže Příloha č. 1 obchodních podmínek).
  • Kontaktní údaje prodávajícího: viz úvodní ustanovení.

V Praze dne 16.6.2020

Příloha č.1 obchodních podmínek pro www.vezenskaporadna.cz

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení spotřebitele: _____________________________________________________________
Adresa: ____________________­­­___________________________________________________________
Kontaktní telefon: ____________________
Kontaktní e-mail: ____________________
Pozn.: _____________________________________________________________

Prodávající:
Název firmy: Mgr. Luděk Nikl

E-mail: info@vezenskaporadna.cz
Sídlo: Jankovcova 1535/2a, 170 00, Praha 7 – Holešovice
IČ: 61225797
osoba samostatně výdělečně činná zapsaná v živ. rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7, sp. značka SZ MČ P7 162501/2020

V ____________________ dne ____________________

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Vážený pane,
dne ____________ jsem prostřednictvím Vašeho eshopu na internetových stránkách vezenskaporadna.cz s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo:

Poznámka/důvod odstoupení (nepovinný údaj):

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne __________________ , doručený daňový doklad (faktura č. ______________).
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (Balík do ruky), zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ________________ Kč (vč. částky za dopravu a platbu), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vašeho obchodního účtu. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na bankovní účet č. __________________ /____________ vedený u ____________________.
Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!
S pozdravem,

____________________
(vlastnoruční podpis)

Formulář vyplňte, naskenujte i s Vaším podpisem a zašlete jej zpět na e-mail: info@vezenskaporadna.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.